Vị tướng của dân

Dòng võ nhưng lại dùng văn
Song toàn văn võ trưởng thành từ dân
Thày giáo vào vệ Quốc quân
Nghiên cứu lịch sử đánh gần, đánh xa
Rút đúc kinh nghiệm ông cha
Đường lối có Đảng vạch ra kịp thời
Chỉ huy thao lược tuyệt vời
Đánh cho đế quốc tơi bời thất kinh
Học trò của Bác Quang Minh
Đại tướng là của dân mình phong lên
Category: 0 nhận xét

0 nhận xét:

Đăng nhận xét